Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ergoformat.pl

Uwaga

 1. Definicje

  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Klient –Klient (Przedsiębiorca) – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową, która dokonuje Zamówienia w ramach sklepu. Pojęcia Klient / Przedsiębiorca są używane w Regulaminie zamiennie, gdyż Klientem Sklepu może być wyłącznie podmiot prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową, a sprzedaż jest realizowana wyłącznie w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zawodowej Klienta. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową.
  2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego ergoformat.pl;
  4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod ergoformat.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
  5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
  6. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, związku z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zawodowej, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
  7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.ergoformat.pl i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. . Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią przedmiotowego Regulaminu
  2. Sklep internetowy, działający pod adresem: www.ergoformat.pl, prowadzony jest przez Ergoformat sp. z o.o. Zawada, Wiosenna 12 64-930 Szydłowo..
  3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności [w zależności od dostępnych w sklepie możliwości]: :
   1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
   2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
   3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
   4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.
  4. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
   1. Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej z włączoną obsługą Javy,
   2. minimalna rozdzielczość ekranu 1366 x 768 pikseli. Zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączona obsługą plików „cookies”: Internet Explorer 8, Opera 10.00, Google Chrome 10.0, Mozilla 4.0 lub ich nowsze wersje). Więcej o plikach cookies oraz zasadach ochrony tego typu danych „Polityce prywatności i cookies”
  5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Ergoformat sp. z o.o. Zawada, Wiosenna 12 64-930 Szydłowo zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
  6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.ergoformat.pl oraz zapisać jego treść i sporządzić wydruk.
 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
  1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
  2. Klient zobowiązany jest do:
   1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
   2. korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
   3. korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
  1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.ergoformat.pl, dokonać wyboru krzesła i koloru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
  3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
  4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub „Zamawiam i płacę”] – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
  5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
   1. przedmiotu zamówienia,
   2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
   3. wybranej metody płatności,
   4. wybranego sposobu dostawy,
   5. czasu dostawy,
  6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub „Zamawiam i płacę”].
  7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Ergoformat sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
  8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną Potwierdzenie zamówienia, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
  9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
  10. Umowa zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz ogólnych warunków (Regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Dostawa
  1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i pozostałych krajów Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
  2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską za pośrednictwem jednego z wszystkich dostępnych w Polsce usługodawców - firm kurierskich, w szczególności za pośrednictwem In Post Kurier. Możliwy jest również transport własny pojazdem ergoformat.pl. Koszty dostawy wynoszą : https://ergoformat.pl/Wysylka-cterms-pol-14.html. Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania Zamówienia. Koszty dostawy mogą również być ustalone indywidualnie z Klientem.
  3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
 6. Ceny i metody płatności
  1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich w kwocie netto (bez podatku VAT).
  2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty ceny:
   1. przelewem na numer konta bankowego 67 1950 0001 2006 0467 1187 0002,
   2. płatnością za pośrednictwem IAI Pay, gotówką przy odbiorze.
 7. Gwarancja i Reklamacje dotyczące Towarów
  1. 1. Sklep zobowiązuje się dostarczyć zamówione towary bez wad fizycznych i prawnych. 2. Przedsiębiorca nie jest uprawniony do skorzystania z prawa odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży towaru. 3. W wypadku Przedsiębiorców Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego sposobu płatności. 4.W przypadku Przedsiębiorców Sprzedawca ma prawo wydłużyć termin realizacji zamówienia każdego z zamówionych Towarów z ważnych przyczyn, na czas niezbędny do usunięcia przeszkody w realizacji zamówienia. W takim wypadku Użytkownikowi będącemu Przedsiębiorcą nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży. 5. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia mechaniczne towarów, w tym powstałe w transporcie (w przypadku odbioru własnego realizowanego przez Odbiorcę lub przewoźnika, któremu zlecono transport przez Odbiorcę) oraz w wyniku niewłaściwego rozładunku, a także szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub niestarannego montażu, użytkowania, konserwacji lub przechowywania Towaru przez Odbiorcę lub osoby trzecie. 6. Klient zobowiązany jest zbadać przesyłkę dostarczoną przez przewoźnika w chwili jej doręczenia. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie w przedmiocie zamówienia, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, pod rygorem utraty powoływania się wobec Sprzedawcy w toku postępowania reklamacyjnego na wadę przedmiotu umowy, którą Przedsiębiorca mógł zauważyć w normalnym toku czynności przy dokonywaniu dostawy przesyłek tego rodzaju. Klient zobowiązuje się do starannego zbadania towaru oraz sposobu jego dostarczenia w chwili dokonywania odbioru, pod względem ilościowym (ilość opakowań dostarczonych przez przewoźnika), zgodności ze specyfikacją techniczną określoną w Zamówieniu oraz Umowie, a także pod kątem ewentualnych widocznych wad, w tym w szczególności uszkodzeń opakowań, w których dostarczany jest towar. Sprawdzeniu podlega również załączana dokumentacja techniczna towaru. W przypadku jakichkolwiek wad, uszkodzeń lub ubytków, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient zobowiązany jest sporządzić w obecności przewoźnika (pracownika przewoźnika) protokół. W przypadku odbioru osobistego towaru, niniejszy ustęp stosuje się odpowiednio, z tym że protokół należy sporządzić w obecności pracownika Sprzedawcy wydającego towar. 7. Przedsiębiorcą jest zobowiązany do zbadania rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i niezwłocznego zawiadomienia sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – do niezwłocznego zawiadomienia sprzedawcy po jej stwierdzeniu. 8.Reklamacja powinna zawierać oznaczenie towaru, ilość, przyczynę reklamacji (opis wady), nr i datę faktury oraz dokumentu potwierdzającego dostarczenie towaru, a także protokół sporządzony w obecności przewoźnika (pracownika przewoźnika) jeżeli dotyczy nieprawidłowości możliwych do ustalenia przy dostarczeniu towaru, o których mowa w/w ppkt. Skorzystanie z formularza nie jest konieczne, jednakże pozwala w łatwy sposób zachować wymogi formalne. 9. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę. 10. W przypadku uzasadnionej reklamacji Sprzedawca usunie wady albo wymieni towar na wolny od wad. Realizacja powyższych obowiązków Sprzedawcy nastąpi w terminie wskazanym każdorazowo przez Sprzedawcę, nie dłuższym niż 30 dni. W razie konieczności termin ten może zostać jednokrotnie przedłużony o 30 dni. Roszczenia Odbiorcy z tytułu wad w postaci prawa do żądania obniżenia ceny oraz do odstąpienia od Umowy, są wyłączone. Sprzedawca ma prawo odmówić usunięcia wad lub dostarczenia towaru wolnego od wad, jeśli związane jest to z niewspółmiernie wysokimi kosztami. Koszty są niewspółmierne wysokie wówczas, gdy przekraczają 40% [słownie: czterdzieści procent] wartości netto Towaru, co do którego zgłoszone zostały roszczenia z tytułu rękojmi. Wyłącza się możliwość obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy. 11.W przypadku uznania reklamacji za niezasadną wszelkie koszty z tego tytułu wynikłe, w tym koszty transportu ponosi Klient. 12. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży.Sprzedawca nie ponosi wobec Przedsiębiorcy odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. 13. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem zostają poddane rozstrzygnięciu sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy. 14. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na wystawienie przez Sprzedawcę i przesłanie faktury VAT w formie elektronicznej (plik pdf) na adres e-mail wskazany w zamówieniu. 15. W przypadku stwierdzenia wad ukrytych, tj. takich, których nie dało się zauważyć w momencie jej odbioru, Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Sprzedawcy o powyższym fakcie (w formie wiadomości e-mail), pod rygorem utraty uprawnienia do powoływania się na te wady w toku postępowania reklamacyjnego.
  2. Gwarancja 1. Sprzedawca udziela gwarancji na sprzedany towar na okres 12 miesięcy, liczonych od daty wydania towaru. W okresie gwarancji Sprzedawca gwarantuje sprawność techniczną towaru. Okres trwania gwarancji może zostać skrócony lub wydłużony ustaleniami Stron. W takim przypadku okres gwarancji zostanie wskazany w treści oferty. 2. Gwarancja nie obejmuje usterek, wad i uszkodzeń towaru będących następstwem nieprawidłowej eksploatacji, montażu (o ile nie był wykonywany przez Sprzedawcę), normalnego zużycia Towaru oraz ingerencji w Towar przez nieautoryzowany zakład serwisowy. 3. Sprzedawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wad fizycznych towaru lub do dostarczenia towaru wolnego od wad, jeżeli wady te zostaną ujawnione w okresie gwarancji i powstaną z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze. 4.Użytkownik traci uprawnienia z tytułu gwarancji jeżeli nie zawiadomi pisemnie Sprzedawcy o wadzie w terminie 7 dni od dnia wykrycia wady, przy czym powiadomienie musi być dokonane listem poleconym na adres Sprzedawcy lub e-mailem na adres: kontakt@ergoformat.pl 5. Sprzedawca zobowiązuje się do podjęcia czynności dla usunięcia usterki lub wady w towarze w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania skutecznego powiadomienia od Klienta.
 8. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
  1. Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i stron internetowych sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Klientów. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu i stron internetowych sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Ergoformat sp. z o.o., ul. Wiosenna 12, 64-930 Szydłowo, mailowo pod adres kontakt@ergoformat.pl W reklamacji Klient powinien opisać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu.
 9. Ochrona danych osobowych, rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe.
  1. Ochrona danych osobowych. Dane osobowe klienta są przetwarzane przez sprzedawcę jako administratora danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne, aby można było zrealizować zamówienie, dokonać rezerwacji produktu, założyć konto. Administrator danych osobowych stosuje odpowiednie środki organizacyjne jak i techniczne które zapewniają ochronę danych osobowych. Pozyskane dane osobowe przez administratora danych osobowych w ramach sklepu internetowego będą wykorzystywane w konkretnych i określonych celach wskazanych w formularzach sklepu internetowego oraz opisanych dokładnie w dokumencie Polityka Prywatności i cookies. Każdemu klientowi przysługuję prawo do skierowania skargi do organu nadzoru, oraz prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka Prywatności i cookies oraz w zakładce Klauzule Informacyjne.
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. UWAGA : Zgodnie z USTAWĄ z dnia 31 lipca 2019 r.o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych: W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) wprowadza się następujące zmiany: 1) po art. 3854 dodaje się art. 3855 w brzmieniu: "Art. 3855. Przepisy dotyczące konsumenta, zawarte w art. 3851-3853, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej."; 2) po art. 5563 dodaje się art. 5564i art. 5565 w brzmieniu: "Art. 5564. Zawarte w niniejszym dziale przepisy dotyczące konsumenta, z wyjątkiem art. 558 § 1 zdanie drugie, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Art. 5565. Przepisów art. 563 oraz art. 567 § 2 dotyczących kupującego nie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej."; 3) po art. 5764dodaje się art. 5765 w brzmieniu: "Art. 5765. Przepisy dotyczące konsumenta, zawarte w niniejszym dziale, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej."; 4) w art. 9811 w § 2 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu: "5) ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej.". W ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134 i 730) po art. 38 dodaje się art. 38a w brzmieniu: "Art. 38a. Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.".
:

”.

Zaufane Opinie IdoSell
4.22 / 5.00 9 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2021-12-15
obsługa ok, towar przyjechał po wiadomości o termin dostawy
2021-12-15
Wszystko zgodnie z ustaleniami
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixel